ขอเชิญร่วมงาน “ฉลองจารึกวัดโพธิ์เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก ๒๕๕๔” ในระหว่างวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๒ มกราคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น. ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ชมมหรสพสมโภชในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจารึกวัดโพธิ์ ภูมิปัญญา และสรรพศาสตร์ของไทยอันเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก

  • Image 1 Caption
  • Image 2 Caption
  • Image 3 Caption
  • Image 4 Caption
  • Image 5 Caption


         เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ริเริ่มจัดตั้งแผนงานมรดกความทรงจำแห่งโลก (Memory of the World: MOW) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาของโลก ที่เป็นเอกสาร วัตถุที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลาย ทั้งในด้านของวัฒนธรรม และความคิดริเริ่มของมนุษยชาติ หรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ โดยได้เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกของยูเนสโก จัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก เพื่อพิจารณาสำรวจและจดทะเบียนมรดกความทรงจำของชาติ ที่ควรจะได้อนุรักษ์ สืบทอดเรียนรู้ และเผยแพร่ให้กว้างขวางในยุคของเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย ซึ่งหากมีมรดกความทรงจำชิ้นใดมีคุณค่าควรแก่การจดทะเบียนในระดับภูมิภาคและระดับโลก ให้ดำเนินการเสนอไปยังยูเนสโกเพื่อพิจารณาตัดสินและประกาศขึ้นทะเบียนในระดับที่เหมาะสมต่อไป
อ่านทั้งหมด